Övervakning av tryckluft och gas är elementärt för effektiva trycklufts- och gassystem

Användningen av tryckluft och processgaser i moderna produktionsprocesser har blivit oumbärligt. Tryckluft används för att styra ventiler, driva maskiner och för att styra andra automatiserade processer. Processgaser och tryckluft används för att konservera mat eller blir till och med en del av produkten, som t ex hos bryggerier.
 
Huvudpunkterna i trycklufts- & gassystem  att ta hänsyn till är:
  • Prestanda och Tillförlitlighet
  • Energieffektivitet och kostnadsbesparingar
  • Produktkvalitet och Produktsäkerhet
  • Renlighetskrav enl. ISO 8573
Här visas ett tryckluftssystem som har ett kostnadseffektivt upplägg för att inte slösa resurser, pengar och miljö.
Illustration av ett industriellt processflödesschema som visar olika utrustningsetiketter och prissättning i en fabriksmiljö, länkar samman stadier som lagring, produktion och distribution.

Energieffektiv tryckluftsproduktion

I produktionsstadiet mäts konternuerligt komp- ressorns/kompressorernas strömförbrukning så att larm kan utlösas om energiåtgången överstiger ett visst gränsvärde. Det är nyttig information som kan användas för att se hur effektivt kompressorerna producerar tryckluft. Man jämför då förhålladet mellan förbrukad energi med totalt luftflöde.  Instrument som används då är Energimätare modell S110 som enkelt installeras utan ingrepp i kompressorn. Dessutom installeras en flödesmätare av pitotrörsmodell S430 som klarar av att mäta obehandlad våt tryckluft.

I efterbehandlingsstadiet, efter tryckluftstorken,  mäts luftens daggpunkt för att se om torkprocessen fungerar. På så sätt kan man få indikation/larm när torkutrustningen inte torkar effektivt och behöver service eller bytas, innan det påverkar andra delar i tryckluftssystemet. 

Kontroll på luftkvalitén enl. ISO 8573-1 

Daggpunktsgivarna S211/S215/S220 används för konternuerlig mätning (modell beroende på daggpunktsnivå). Dessutom används den portabla daggpunktsmätaren modell S520 för att tillfälligt mäta daggpunkten på olika ställen i tryckluftsnätet för att säkerställa att daggpunkten håller sig inom acceptabla nivåer.

På utgående ledning från tryckluftscentralen mäts tryckluftskvalitén enl. ISO 8573-1 som reglerar de olika tryckluftsklasserna för olika typer av branscher. Där tryckluft används i produktion av varor är det av största vikt att luften inte överstiger de olika klassernas nivåer av daggpunkt, oljeinnehåll och partikelinnehåll. För läkemedel och livsmedel/dryckes-produktion är det extra viktigt att tryckluften kontrolleras i realtid från kompressorcentralen, samt med jämna mellanrum ute på stamnätet i fabriken,  allt för att minimera risken att få sin slutprodukt förstörd pga av dålig luftkvalité.  Fast installerad mätutrustning för luftkvalitet är modell S601 och den portabla modell S600 vid tillfälliga mätningar och under audits för tryckluftskvalitet som genomförs med jämna mellanrum. S600 genererar en rapport över mätningen som kan lagras och skickas till slutkund i de fall en tredje part genomför mätningen.

Hur mycket tryckluft förbrukas?

I utgående luftledning med torkad och filtrerad luft mäts luftflödet med modell S401 (insticksmodell) eller S421 (inlinemodell). Det är för att få kontroll på totalt producerad luft. Ute på respektive förbrukarpunkt installeras flödemätare som ger information om vad varje maskin/annat förbrukar. Den totala summan av varje förbrukarpunkt skall jämföras med summan från mätaren som mäter luften i den utgående luftledningen (från luftcentralen. Vid för stor differens  skall ett larm utlösas om att det uppstått läckage i truckluftsnätet och det är tid för att leta läckage med S531 eller S530 läckagesökare. Har man ett stort tryckluftsnät så delar man in nätet i tryckluftszoner genom att installera fler flödesmätare av modellen S401/S421. Då vet man inom vilken zon läckaget uppstått, något som sparar tid och pengar att snabbt hitta och åtgärda läckaget.

Ring oss för konsultation, eller fyll i nedan formulär så kontaktar vi er.

Sverige:  +46 10 130 10 00
Norge: +47 55 55 86 99

 

sv_SE
Rulla till toppen