Gula och svarta industrirör med ventiler, installerade ovanför ett blankt golv i ett mekaniskt rum.

Mass flow meters and Mass flow regulators

Mass flow meter and mass flow controllers är avgörande för att mäta och reglera flödet av gas eller vätska inom olika industrier. Dessa instrument för massflöde spelar en viktig roll för att säkerställa exakt och tillförlitlig mätning, och effektiv reglering av flöden.

Massflödesmätare och regulatorer finns i en mängd olika utföranden och storlekar, och de kan vara avsedda för användning i olika typer av processer. Det finns massflödesmätare och regulatorer för både små och stora flöden.

Några av de vanligaste typerna av massflödesmätare är differentialtryck massflödesmätare, tesmiska och Coriolis massflödesmätare.

 

Key points:

 • Mass flow meter and mass flow controllers used to measure and regulate the flow of gases and liquids.
 • De mäter och reglerar med mycket stor noggrannhet.
 • Mätresultaten normaliseras till att visa volymflöde vid bestämd temperatur och tryck eller som vikt per tidsenhet.
 • Det finns olika tillverkare och modeller tillgängliga, som Alicat och SUTO iTEC, Fox Instruments eller Heinrichs.

Mass flow meter Alicat Coda

Mass flow meter Alicat coda
Mass flow meter Alicat coda

Alicat Coda är en coriolismätare/regulator. Denna massflödesmätare erbjuder pålitlig och exakt mätning av flödet av gas eller vätska inom olika applikationer.
Med sin avancerade teknologi och användarvänliga gränssnitt ger Alicat Coda enkel och effektiv mätning och övervakning av flödet.

This mass flow meter is ideal for use in industries that require fast and reliable measurements. Its fast delivery time enables companies to quickly install and use the meter to monitor and control the flow of gases or liquids.

 

Measurement range 40 g/timmen till 300 kg/timmen
Accuracy ± 0.2% of reading or 0.05% of full scale
Operating temperature -35°C till 70°C

 

Mass flow controller Alicat MC

Mass flow controller Alicat MC
Mass flow controller Alicat MC

Alicat MC is a mass flow regulator that provides efficient and stable regulation for the flow of gas or liquid. This high-performance regulator is a reliable solution for controlling flow and maintaining precision in various industrial and research applications.

With Alicat MC, you can ensure precise and consistent regulation of the flow. The advanced technology makes it possible to handle various media, including gases and liquids, and provide fast and accurate measurement and control.

En av de främsta fördelarna med Alicat MC är dess användarvänlighet och flexibilitet. Den är utrustad med en intuitiv användargränssnitt som gör att du enkelt kan ställa in och justera flödet efter dina behov. Dessutom erbjuder den en snabb reaktionstid och en hög precision.

Areas of use for Alicat MC

The Alicat MC mass flow controller is used in various industries and research areas where precise regulation of the flow is of utmost importance. Some examples of applications include:

 • Process control and automation
 • Laboratory and research applications
 • Gas and chemical handling
 • Medical equipment and analytical instruments
Gasblandning alicat massflödesregulatorer
Gas mixing with Alicat mass flow controllers

By using the Alicat MC mass flow controller, you can ensure reliable and consistent flow control to optimize productivity, quality and precision within your processes and applications.

Measurement range 0-0,5 ml/min till 0-5 000 l/min
Accuracy ±(0.8% of reading + 0.2% of measuring range)
Response ≤10 ms
Connection type Threaded or flanged

Explore the advantages and possibilities of Alicat MC to ensure efficient and stable regulation of the flow of gas or liquid within your applications. Whether you need to handle small or large flows, the Alicat MC will provide the precision and reliability required to optimize your processes.

Wireless connection with Alicat Connect app

Alicat connect app
Alicat connect app

The free Alicat Connect mobile app makes it possible to control and control Alicat devices directly from your mobile phone or tablet. Alicat Connect is based on the same versatility and customization possibilities as the FlowVision 2.0 computer software, but without the need for any cables.

The Alicat Connect app is compatible with all Alicat devices that have Bluetooth capability including FP-25 calibrator kits, portable mass flow meters, portable liquid meters, portable pressure sensors and mass flow controllers.

SUTO iTEC S401 Mass flow meter

Mass flow meter SUTO iTEC S401
Mass flow meter SUTO iTEC S401

SUTO iTEC S401 är en termisk massflödesmätare som används för att noggrant mäta flödet av tryckluft och gaser inom olika industrier. Denna avancerade mätare erbjuder pålitlig och exakt mätning för att säkerställa effektiv drift och kontroll av flödet.

Mätaren har flera användningsområden inom industrin, såsom kontroll av flödet i luftkompressorer, tryckluftssystem
och gasbrännare.

The meter is an indispensable tool in flow control and is very useful for companies that use compressed air or gases in their operations. Accurate measurement of flow is very important to ensure operational efficiency and to prevent equipment damage or personal injury.

Denna mätaren är mycket enkel att installera och använda. SUTO iTEC S401 levereras komplett med massflödessensor, kalibreringscertifikat och anslutningskablar.

The meter has a backlit LCD display that shows the current measured value, settings and error messages. The SUTO iTEC S401 is a reliable and accurate meter that provides accurate information to ensure efficient operation and flow control.

One of the standout features is its ease of use. The meter is easy to install and configure, saving time and minimizing downtime. It also has an intuitive user interface that makes it easy to monitor and adjust flow parameters.

Features and benefits of SUTO iTEC S401:

 • Precision and reliability for accurate flow measurement
 • User-friendly installation and configuration
 • Built-in LCD screen for easy monitoring of measurements
 • Configurable for different gases and pressure ranges
 • Adaptable to specific industry requirements” SUTO iTEC S401 offers advanced measurement and control of flow to meet industrial needs and ensure efficient operation.

SUTO iTEC S401 a reliable and efficient mass flow meter for measuring the flow of compressed air and gases. Its ease of use and advanced features make it an ideal solution for various applications in various industries.

Functions Benefits
Precision and reliability Accurate measurement and reliable performance
User-friendly installation Time savings and minimization of downtime
Built-in LCD screen Easy monitoring of measurements
Configurable Adaptable for different gases and pressure ranges
Specific industry requirements Adaptable for different industry requirements

SUTO iTEC S421 Mass flow meter

Mass flow meter SUTO iTEC S421
Mass flow meter SUTO iTEC S421

SUTO iTEC S421 is a mass flow meter that enables accurate measurement of mass flow and consumption of gases in various industries. This advanced meter offers a reliable solution for monitoring and regulating the flow of gases in various processes. Using the latest technology in mass flow measurement, the SUTO iTEC S421 can ensure accurate measurement and reliable performance.

One of the most outstanding features of the SUTO iTEC S421 is its ease of use. The meter is equipped with an intuitive user interface that makes it easy to install, configure and use. In addition, it offers easy integration with existing systems and can be adapted to specific needs.

Product overview

Characteristics Benefits
Precise measurement of mass flow Provides accurate data for analysis and regulation
Fast response and high measurement accuracy Enables quick reaction to changes in flows
Adaptability and flexibility Can be adapted for different applications and requirements

The SUTO iTEC S421 is ideal for use in industrial processes where accurate measurement and regulation of gas flows is essential. It can be applied in areas such as compressed air systems, gas distribution, consumption measurement and much more.

By investing in a SUTO iTEC S421 companies can improve the efficiency and safety of their processes. This advanced technology enables efficient monitoring and regulation of flow, leading to increased productivity and reduced downtime. No matter what industry you are in, the Suto iTEC s421 mass flow meter can be a valuable tool to optimize your processes.

SUTO iTEC S415 Mass flow meter

Mass flow meter SUTO iTEC S415
Mass flow meter SUTO iTEC S415

SUTO iTEC S415 is a mass flow meter that offers reliable measurement of gas flow in various industrial processes. This advanced meter is designed to meet the high demands of flow measurement and monitoring.

One of the main advantages of the SUTO iTEC S415 is its accuracy and reliable performance. The meter has high precision and can measure gas flows with great accuracy, which is crucial to ensure correct dosing and monitoring of gases in various industries.

In addition to its precision, the SUTO iTEC S415 also offers ease of installation and use. The meter has an intuitive user interface and can be easily adapted to specific applications and requirements. Its robust construction and reliable operation ensure long-term and reliable use in demanding industries.

Functions Benefits
High accuracy Ensures accurate measurement of gas flows
User friendly interface Easy installation and configuration
Robust construction Long-lasting and reliable operation

Mass flow meter SUTO iTEC S415 plays an important role in industrial processes by offering reliable measurement and monitoring of gas flow. These advanced meters ensure correct dosing and regulation of gases in various industries, contributing to efficiency and quality in production.

SUTO iTEC S418 Mass flow meter

Mass flow meter SUTO iTEC S418
Mass flow meter SUTO iTEC S418

The SUTO iTEC S418 is a mass flow meter that enables precision and reliability when measuring gas flow and consumption in various industrial applications. This advanced meter has become a reliable solution for monitoring the flow of gases and compressed air in many industries.

The device and its functions

The SUTO iTEC S418 has been designed with accuracy and ease of use in mind. It has a high-resolution display and intuitive controls that make it easy to set and adjust measurement parameters. Combining advanced technology with rugged construction, this meter offers superior performance and reliability.

Areas of use and benefits

The SUTO iTEC S418 mass flow meter has a variety of applications in various industries. It can be used to measure and monitor the flow of gases and compressed air in processes that require careful regulation and monitoring. In addition, it can be used to measure the consumption of gases and optimize energy efficiency in facilities.

One of the advantages of the SUTO iTEC S418 is its reliability and precision. It provides accurate measurements and enables fast feedback to ensure optimal operation and performance of industrial processes. In addition, the meter offers high corrosion resistance and robustness, making it suitable for demanding environments and long-term use.

In summary is SUTO iTEC S418 an advanced mass flow meter that is ideal for measuring and regulating gas flow and consumption in various industries. Its ease of use, reliability and high performance make it a reliable choice for monitoring and optimizing industrial processes.

Functions Applications Benefits
Accurate measurement Gas flow and consumption Reliable performance
Built-in temperature and pressure sensor Process monitoring High corrosion resistance
Connectivity options for remote control and data collection Energy efficiency optimization User friendly and easy to adjust

Wireless connection with S4C-FS App

App for wireless connection Suto s4c fs
App for wireless connection Suto s4c fs

The free S4C-FS app offers a unique wireless connection to each SUTO flowmeter for online readings and configuration. Especially during installation and commissioning, all settings can be made with a smartphone, eliminating the need to have a computer and interface on site. This saves significant time and is the easiest way to get reliable readings from the sensors. Each sensor is protected by default. To make changes to the flow meter, a QR code must first be scanned.

Thermal Mass flow meter for liquids and gases

Thermal mass flow meters are a reliable method for measuring and monitoring the mass flow of both liquids and gases in various industries. These meters use a thermal sensor technology to measure flow rate and can be used to ensure accuracy and reliability in flow measurement.

A thermal mass flow meter consists of a heating element and a temperature sensor. As a liquid or gas flows through the meter, the heating element cools down in proportion to the speed of the flow. By measuring the temperature change, the meter can calculate the mass flow of the medium. This technique is particularly useful for applications where fast and accurate mass flow measurements are required.

Fördelarna med att använda termiska massflödesmätare inkluderar en snabb respons, en bred mätområde och en hög noggrannhet. Dessutom är de enkla att installera. De används inom olika industrier, inklusive livsmedels- och dryckesindustrin, kemisk industri, läkemedelsindustri, och miljöövervakning.

Advantages of thermal mass flow meter Examples of areas of use
Quick response

For measurements where speed is crucial

Wide measuring range

When measuring flows with varying speed

High accuracy

For demanding measurements where exact results are important

Easy installation and use

In various industries and applications

The food and beverage industry

When measuring the flow of ingredients and raw materials

Chemical industry

When monitoring chemical processes

The pharmaceutical industry

When measuring the dosage and flow of medicine

Environmental monitoring

When monitoring emissions and air quality

Mass flow controllers for accurate flow control

Mass flow controllers are indispensable tools for achieving accurate and efficient flow control of gases and liquids within various industrial processes. These regulators play an important role in ensuring that the flow of substances is stable and controlled, which is essential to achieve optimal productivity and quality in production.

They work by continuously monitoring and adjusting the flow of gas or liquid in a process. By regulating the flow, you can achieve the desired speed, pressure and volume in the system. This is particularly important in industries where precise flow parameters are critical, such as the food and pharmaceutical industries.

To effectively regulate the flow of substances, mass flow controllers use various technologies and sensors to measure and monitor the flow in real time. These sensors can detect changes in flow rate and automatically adjust the valve's opening to maintain the desired flow. This enables a precision and speed in flow regulation which is essential to avoid over- or under-pressure in the system.

Advantages of mass flow controllers:

 • Precise and reliable flow regulation for optimal productivity and quality.
 • Self-calibrating and continuous monitoring to ensure stable flow.
 • Saves time and resources through automated flow regulation.
 • User-friendly interfaces and simple installation processes.

Today's mass flow controllers are designed to be versatile and adaptable to different industrial needs. Regardless of whether it is about regulating the flow of gases or liquids, there are solutions that can meet the requirements of various applications and industrial processes.

Model Applications Benefits
Alicat Coda Process industries, laboratories Fast delivery time, reliable measurement
SUTO iTEC S401 Compressed air system, gas measurement Accurate measurement, monitoring of flow parameters
SUTO iTEC S421 Gas consumption measurement Precise measurement of consumption, monitoring of the flow
SUTO iTEC S415 Process and industrial gas measurement Measurement and monitoring in different process conditions
SUTO iTEC S418 Gases, compressed air Accurate measurement and monitoring of flow and consumption

The mass flow controllers play a crucial role in achieving accurate and efficient flow control. They contribute to ensuring optimal productivity and quality within various industrial processes. Using advanced sensors and technologies, these regulators are able to measure and monitor flow in real time, allowing for quick and precise adjustments to maintain the desired speed, pressure and volume.

Summary of the importance of mass flow meters and mass flow controllers for accurate and reliable measurement and regulation of flow in various industries

Mass flow meters and mass flow controllers play a crucial role in ensuring accurate and reliable measurement and regulation of flow in various industries. These components are important for monitoring and controlling the flow of gases or liquids, which is essential for maintaining efficiency and productivity in various processes.

Mass flow meters are components useful for measuring the flow of gas or liquid within a process. These components are very accurate and provide reliable measurement values. Mass flow meters are generally adaptable to different applications and can measure flows in a wide range of industries. The SUTO iTEC S401 is one of the most popular models of mass flow meters on the market. This is because it is very accurate and has a long life. SUTO iTEC S418 is also a popular model of mass flow meter. This is because it has a very high degree of accuracy and is very easy to install.

Mass flow controllers are an important component when reading liquids and reading gases. These components are specially designed to maintain the efficiency and productivity of various processes. Mass flow monitoring with controllers can also be used to reduce or eliminate flow variations within a process.

One of the companies that manufactures mass flow meters is Alicat, whose products, such as the Alicat Coda mass flow meter, offer fast delivery time and reliable measurement. These meters are designed to be reliable and efficient tools for measuring flow in various applications.

Other companies, such as SUTO iTEC, also offer measurement technology solutions for compressed air systems and gases. Their products for measuring mass flow, such as SUTO iTEC S401, S421, S415 and S418, make it possible to accurately measure the flow and consumption of gases and compressed air. These meters are used in various industries to monitor important parameters such as flow, consumption, dew point, oil mist and particulates in compressed air systems.

With the help of mass flow meters and mass flow controllers, industries can ensure efficient and reliable precision measurement and regulation of flow. This is crucial for maintaining production quality, saving energy and optimizing processes. By investing in high-quality mass flow meters and mass flow controllers, companies can achieve accurate and reliable results in their flow measurement needs and streamline their operations.

FAQ

What is a mass flow meter?

A mass flow meter is a device used to measure the flow of gas or liquid by directly measuring the mass instead of the volume.

What is the delivery time for Alicat mass flow meters?

Kompauto offers fast delivery time on Alicat mass flow meters, which makes it possible to get access to reliable measurements in a short time.

Which parameters can be measured with SUTO iTEC measurement technology solutions?

SUTO iTEC measurement technology solutions can measure and monitor parameters such as flow, consumption, dew point, oil mist and particles in compressed air systems and gases.

What industries use mass flow meters and mass flow controllers?

Mass flow meters and mass flow controllers are used in various industries to monitor and control the flow of gases or liquids, including chemical industry, food industry, pharmaceutical industry and energy production.

How can mass flow controllers be used to control flow?

Mass flow controllers are used to precisely control the flow of gases or liquids by adjusting the amount of media passed through.

Sources

More news

Flera xlr-ljudgränssnitt och kablar på ett metallställ, märkta med "zaucat" på kroppen.

Technical salesperson for Kompauto

We will now expand our sales team in Sweden with a Technical salesperson who will create business in Skåne and Denmark. The service is coming

Quote cart
en_US
Rulla till toppen