En forskare inom sterila kläder driver maskiner i ett laboratorium, med fokus på en digital bildskärm medan han gör anteckningar på en surfplatta.

Partikelmätning av tryckluft enligt ISO 8573-1

Det finns flera skäl till varför man bör mäta partikelinnehållet i tryckluft. Dels kan det påverka prestanda och livslängd hos utrustning som använder tryckluft, dels kan det skada produkter som tillverkas med hjälp av tryckluft eller skada hälsan hos användare som andas in det. Mätningar av partikelinnehållet i tryckluft kan hjälpa till att identifiera och åtgärda problem med luftkvaliteten.

I tabellen nedan ser man vilka gränsvärden som behöver uppfyllas för att tryckluften skall uppnå en specifik luftkvalitet. Mätvärdena som skall mätas är daggpunkt, olje- & partikelinnehåll. 

Kompauto levererar alla instrument som är nödvändiga för säkerställande att ISO 8573-1 upprätthålls gällande daggpunkt, oljeinnehåll och partikelinnehåll. Dessa instrument finns att för leverans både som fast installation för permanent mätning eller som portabla instrument för temporära mätningar. 

För en tillverkande industri är det vanligt att man har en fast installerad mätstation, SUTO iTEC modell S601, på huvudledningen från kompressorcentralen som säkerställer att kompressorer, tryckluftstorkar och filter fungerar tillfredsställande. Samtidigt har man ofta en portabel enhet, modell S600, för temporära mätningar på olika ställer i tryckluftsnätet och vid sina förbrukarpunkter.

Kompauto levererar instrument för komplett effektivisering av tryckluftsnät, allt från flödesmätning från kompressorcentral och vid förbrukarpunkt. Handhållna läckagesökare, fast installerade och portabla daggpunktsmätare, permanenta och portabla kompletta analysinstrument för daggpunkt, olje- och partikelinnehåll enl. ISO 8573-1.

Fler nyheter

Gula och svarta industrirör med ventiler, installerade ovanför ett blankt golv i ett mekaniskt rum.

Massflödesmätare och Massflödesregulatorer

Massflödesmätare och massflödesregulatorer är avgörande för att mäta och reglera flödet av gas eller vätska inom olika industrier. Dessa instrument för massflöde

Offertkorg
sv_SE
Rulla till toppen