Svetsare i skyddsutrustning med en svetsbrännare på metall, med ljusa gnistor som flyger runt i en svagt upplyst verkstad.

Mätning och reglering av skyddsgas i svetsverkstäder

Kvaliteten på en svetsfog avgörs i stor grad huruvida den blir exponerad för omgivningsluft. För mycket omgivningsluft eller fukt i kontakt med svetsytan under svetsprocessen kommer resultera i att svetsningen får en lägre kvalitet. För att motverka detta används skyddsgaser för att avgränsa omgivningsluften som i sin tur ökar svetsens kvalitet. Den typ av gas som används som skyddsgas beror ofta på vilken typ av svetsning som utförs samt vilka metalltyper som svetsas samman. Argon- och argonblandningar är de vanligaste skyddsgaserna som används för svetsning. Blandningen skall ha en noggrannhet på mellan ± 1% och ± 5% beroende på kundernas specifika krav. Ju renare gas desto bättre blir resultatet.

Stora svetsverkstäder eller produktionsenheter lagrar gaser i en gascentral för att sedan leverera gasen till svetsutrustningen via gasledningar. Genom att mäta gasflödet i ledningssystemet spåras gasförbrukningen som sedan jämförs med levererad mängd gas. Då framkommer det tydligt om det förekommer läckage i systemet som läcker ut skadliga och/eller dyra gaser. Alternativt mäts utgående ledning från gascentralen samt ytterligare mätpunkt vid respektive gasförbrukare eller vid varje avdelning som förbrukar gas. På detta sätt kan både läckage detekteras i realtid samt eventuellt underlag för interndebitering av gas förbrukning enkelt skapas. För specialgaser som t ex skyddsgas är det viktigt att operatörerna upptäcker läckage tidigt för att bibehålla lager och hålla nere kostnaden. Ineffektivitet genom läckage i gammal eller skadad utrustning kan upptäckas enkelt genom att mäta gasnätet vilket medför till kostnadseffektivitet och i väldigt många fall kraftigt reducerade kostnader. 

Beroende på mätpunkt, huvudstam eller slutförbrukare, levererar Kompauto flödesmätning och flödereglering för detta ändamål. Fox Thermal Instruments är ett exempel på flödesmätare för huvudstammar. Fox Thermal har ATEX klassning som standard och har inbyggd kalibreringsvalidering för att säkerställa att kalibreringen av instrumenten är inom en acceptabel nivå vilket ofta är en avgörande faktor interndebitering mellan avdelningar eller hyresgäster i en industribyggnad. För mätning och/eller reglering av gasflödet vid förbrukarpunkterna används som exempel massflödesmätare från SUTO iTEC eller massflödesregulatorer från Alicat Scientific i de fall man även vill reglera gasflödet i en automatisk process.

Som komplettering används ofta magnetventiler för att stänga av gasledningar. Det kan handla om säkerhetsavstängning om ett flöde blir för högt som resultat av ett läckage eller medveten avstängning av en del av gasnätet i perioder utan aktivitet, exempelvis nattetid. Eftersom ledningsnät har alltid läckage i viss grad så är det kritiskt och självklart att den del avledningsnätet som inte används skall stängas av för att minimera onödiga förluster av processgas. Avstängning av ledningsnät vid inaktivitet gäller även för tryckluftsnät där kompressorerna inte skall behöva producera luft i onödan. Styrningen kan utföras genom central reglering från överordnat system eller via en integrerad timer direkt på ventilen för verksamheter utan centralt styrsystem. 

Inlagd av Jonas Lindgren hos Kompauto Nordic AB och Kompauto Norway AS. jonas.lindgren@kompauto.com, Mob.+46 70 684 00 01

Fler nyheter

Massflödesmätare och Massflödesregulatorer

Massflödesmätare och massflödesregulatorer är avgörande för att mäta och reglera flödet av gas eller vätska inom olika industrier. Dessa instrument för massflöde

Offertkorg
sv_SE
Rulla till toppen