Massflödesmätare för avloppsvatten och biogasapplikationer

Biogasutvinning från rötkammare, luftning vid avloppsvattenrening, återvinning av deponigas är applikationer som alla kräver flödesmätare för att mäta gas- eller luftmängd. Luftningsapplikationer, likt de som vanligtvis används i avloppsreningsanläggningar, kräver ett särskilt flöde av luft eller syre in i avloppsvattnet för att effektivisera luftningsprocessen. 

Några vanliga gaser som flödesmäts i gasutvinningsapplikationer:
– Flödesövervakning av slamförbränning
– Flödesövervakning av luft och syre vid luftning av bassänger i reningsverk
– Flödesmätning av biogas från rötkammare
– Flödesmätning av deponigas vid deponianläggningar
– Flödesmätning av metangas

För mer detaljerad info, kontakta oss

Ni kan även läsa mer på tillverkarens hemsida www.foxthermal.com/wastewater-biogas